konferencje
 
konferencje
Konferencje:

»   Biznesowe
»   Finansowe
»   Ekonomiczne
»   Marketingowe
»   Gospodarcze
»   Naukowe
»   Językowe
»   Informatyczne IT
»   Handlowe
»   Prasowe
»   Prawne
»   Przemysłowe
»   Medyczne
»   Dotacje Europejskie
»   Firmowe
»   Menedżerskie
»   Telekomunikacyjne
»   Transportowe
»   Turystyczne

Dodaj konferencję

Miejsca konferencji:

»   Katowice
»   Kraków
»   Poznań
»   Warszawa
»   Wrocław

»   lista miejscowości

Ośrodki konferencyjne

»   Dolnośląskie
»   Kujawsko-Pomorskie
»   Lubelskie
»   Lubuskie
»   Łódzkie
»   Małopolskie
»   Mazowieckie
»   Opolskie
»   Podkarpackie
»   Podlaskie
»   Pomorskie
»   Śląskie
»   Świętokrzyskie
»   Warmińsko-Mazurskie
»   Wielkopolskie
»   Zachodniopomorskie

Dodaj Twój obiekt

Organizatorzy imprez:

»   Agencje artystyczne
»   Agencje hostess
»   Artyści
»   Catering
»   Dekoracje
»   Fotografia / wideofilmowanie
»   Imprezy dla dzieci
»   Imprezy integracyjne
»   Imprezy okolicznościowe
»   Imprezy plenerowe
»   Imprezy sezonowe
»   Imprezy towarzyszące
»   Miejsca imprez, spotkań
»   Obsługa techniczna
»   Ochrona i bezpieczeństwo imprez
»   Oprawa muzyczna imprez
»   Organizacja bankietów
»   Organizacja imprez masowych
»   Organizacja konferencji
»   Organizacja szkoleń
»   Organizacja targów
»   Organizacja wesel
»   Przebrania
»   Spotkania firmowe
»   Tłumaczenia
»   Touroperator
»   Wyposażenie spotkań, imprez
»   Inne

Dodaj Twojš ofertę w tym miejscu

 
 

Wybrana konferencja już się odbyła 2018-04-21 - 2018-04-22

Wyszukaj po:                    Nazwie organizatora:   
nazwie konferencji lub opisie :   
miejscowość :   
  

III Międzynarodowy Kongres Ginekologii Plastycznej i Estetycznej


III Międzynarodowy Kongres Ginekologii Plastycznej i Estetycznej to kompendium wiedzy teoretycznej i praktycznej będącej podstawą do wprowadzenia zabiegów ginekologii plastycznej i estetycznej do Twojego gabinetu.

Omó­wio­ne zo­sta­ną spraw­dzo­ne tech­ni­ki za­bie­go­we la­bio­mi­no­ro­pla­sty­ki, la­bio­ma­jo­ro­pla­sty­ki, wa­gi­no­pla­sty­ki, ho­odo­pla­sty­ki i pe­ri­ne­opla­sty­ki, któ­re z po­wo­dze­niem i be­zbó­lo­wo moż­na prze­pro­wa­dzać w ga­bi­ne­cie za­bie­go­wym oraz skom­pli­ko­wa­ne re­kon­struk­cje omó­wio­ne na pre­zen­ta­cja­ch wi­deo z sali ope­ra­cyj­nej. No­wo­ścią pod­czas kon­gre­su są ope­ra­cje Bel­la­Ma­ma: ab­do­mi­no­pla­sty­ka, li­po­suk­cja i li­po­trans­fer przyw­ra­ca­ją­ce syl­wet­kę sprzed pierw­szej cią­ży oraz za­bie­gi Anti-Aging z wy­ko­rzy­sta­niem oso­cza bo­ga­to­płyt­ko­we­go, kwa­su hia­lo­ru­no­we­go oraz la­se­ro­te­ra­pii, w tym naj­now­szy­ch la­se­rów II ge­ne­ra­cji. Wszystkie wykłady będą tłumaczone symultanicznie (pl-en). 

Za­gad­nie­nia bu­si­nesso­we, mar­ke­tin­go­we oraz spo­so­by na wspar­cie fi­nan­so­wa­niem zew­nętrz­nym sz­cze­gól­nie po­le­ca­my le­ka­rzom pro­wa­dzą­cym wła­sne prak­ty­ki oraz oso­bom za­rzą­dza­ją­cym.Opłata: 1900

Początek konferencji: 2018-04-21, godzina 08:00
Koniec konferencji: 2018-04-22, godzina 15:30
dodaj konferencję do: wykop.pl
Lokalizacja konferencji :

Holiday Inn Hotel, Józefów pod Warszawą
Telimeny 1
05-420  Józefów
Mazowieckie

Organizator konferencji:

Medio
ul. Kolejowa 7
05-540  Ustanów
woj. Mazowieckie

Telefon: 531 013 913
Fax: 
ewelina.goscicka@marketingmedyczny.com


Dodaj sprawozdanie
 


  STRONA GŁÓWNA | DODAJ KONFERENCJĘ | ONAS | REKLAMA | KONTAKT | MAPA | ARTYKUŁY